Szarvasi Nagycsaládosok Barátainak Köre

Új lendülettel Szarvasért

Ma 2024. május 20., hétfő, Bernát és Felícia napja van.
Holnap Konstantin napja lesz.

 

Nyomtatás E-mail
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete - Szarvas

ALAPSZABÁLY
Egységes szerkezetbe foglalva (2008. május 9.)
 
I.    Fejezet
Általános rendelkezések

1. §    Az Egyesület neve: Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete        
Betű jele: NSZE
Rövid neve: NACSE
2. §    Az Egyesület székhelye: 5540 Szarvas, Jókai u. 48.
Levelezési címe: 5540 Szarvas, Krúdy Gyula utca. 33/A.
Az Egyesület telephelye: 5551 Csabacsűd, Somogyi Béla u. 26.
Működése a város közigazgatási területére, és a szarvasi kistérség településeire
/Békésszentandrás, Kardos, Örménykút, Csabacsűd, Kondoros/ terjed ki.
3. §    Az Egyesület célja:
1.    Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése;
2.    A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata;
3.    A nagycsaládosok közösségteremtő tevékenységének elősegítése
4.    A nagycsaládosok értékrend-teremtése, a családokban meglévő értékek társadalom számára történő bemutatása;
5.    A jövő nemzedékének közösségi és nemzeti tudat-kialakítása, fejlesztése;
6.    a nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért,  kulturális felemelkedéséért történő kiállás.
4. §    Az Egyesület hivatalos nyelve magyar. Nemzetiségi tagok saját anyanyelvüket használhatják.

5. §    Az Egyesület pecsétjei kettő darab négyszög alakú, valamint egy kör alakú pecsét.
1.    számú pecsét:
Négyszög alakú
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
5540 Szarvas, Jókai út 48.
Cégbírósági szám: PK.60.187/1991
Adószám: 18373600-1-04
Számlasz.: 11733058-20012993
felirattal.
Hivatalos pecsét. Őrzi az Egyesület mindenkori elnöke.
2.    számú pecsét:
Négyszög alakú
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
5540 Szarvas, Jókai út 48.
Adószám: 18373600-1-04
Telefon: 06-20/260-1665
felirattal.
Hivatalos Pecsét. Őrzi az egyesület mindenkori titkára.
Mindkét pecsét minden okiratra használható.
3.    számú pecsét:
Kör alakú
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
felirattal és az egyesület lógójával.
Csak protokolláris célokra használható, mint levél címzés, meghívó, stb.
Őrzése az Egyesület székházának irodájában történik.
Felelős a mindenkori elnökhelyettes.
6. §    Az Egyesület jogi személy.
 
II. fejezet
Az Egyesület feladatai

7. §    A 3.§ -ban meghatározott célok érdekében:
1.    elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését, bemutatását;
2.    nagycsaládosokat érintő kérdésekről véleményt alkot, javaslatokat terjeszt elő az illetékes szervekhez, szervezetekhez;
3.    feladatai ellátása során együttműködik az állami, társadalmi és egyéb szervekkel, szervezetekkel;    
4.    kapcsolatokat épít ki, együttműködik más nagycsaládos egyesületekkel, intézményekkel, külföldi szervezetekkel;
5.    anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatása és felhasználása a nagycsaládosok gondjainak enyhítése érdekében;
6.    előadások. tanfolyamok szervezése, felvilágosító tevékenység a törvényes lehetőségekről;
7.    folyóiratok és más kiadványok közzététele;
8.    pályázatok kiírása;
9.    törekszik a nagycsaládok politikai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségének megismertetésére és elismertetésére.
10.    szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
11.    kulturális tevékenység
12.    gyermek - és ifjúságvédelem, gyermek - és ifjúsági érdekképviselet
13.    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
14.    emberi és állampolgári jogok védelme
15.    fogyasztóvédelem                                                                 
16.    munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
17.    A szlovák kultúra ápolása, szlovák programok szervezése a szlovák identitású és az érdeklődő családok számára.
18.    A roma hagyományok és kultúra megismerése és megismertetése, ápolása.
19.    A lengyel hagyományok és kultúra megismerése és megismertetése, ápolása.

A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének tagságán kívüli más, ráutalt és rászorult személyek is részesülhetnek a 10-19. sorszám alatti közhasznú szolgáltatásokból.
A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete vállalkozási tevékenységet csak a jelen 10-19. pontban felsorolt közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.
 
III. fejezet
Az Egyesület tagjai, jogállásuk    
            
8. §    
1.    Az Egyesület tagjai:
-    rendes
-    tiszteletbeli
-    pártoló
-    tiszteletbeli elnök
2.    Az Egyesület rendes tagja lehet:
Minden nagykorú állampolgár, aki saját háztartásában legalább három gyermeket nevel vagy nevelt, egyetért az Egyesület céljaival, vállalja az aktív együttműködést ezek megvalósításában, a tagdíjat rendszeresen fizeti
3.    Tiszteletbeli tag lehet:
      Az a természetes személy, aki a nagycsaládok vagy a gyermekek érdekében kiemelkedő tevékenységet végez
4.    Pártoló tag lehet:
Az a természetes vagy jogi személy, aki munkájával vagy szellemi javaival, anyagi eszközeivel az Egyesület tevékenységét támogatja és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségeket és a tagdíjat rendszeresen fizeti
5.    Tiszteletbeli elnök lehet:
Az a természetes személy, aki a nagycsaládok vagy a gyermekek érdekében kiemelkedő tevékenységet végez, s akinek ezt a címet a közgyűlés megszavazza.
9. §     Felvétel az Egyesületbe:
Rendes és pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján. A felvételről az Egyesület Elnöksége dönt. Elutasítás esetén az Elnökséghez lehet fellebbezni, a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
10. §    A tag jogai:
1.    Rendes tagságból eredő jogok:
-    részt vehet a közgyűlés munkájában
-    szavazati joga van
-    bármely tisztségre választható
-    javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalhat
-    részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain
-    igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit
2.    Tiszteletbeli tag jogai:
-    tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein
-    javaslatokat, indítványokat terjeszthet elő
-    részt vehet a rendezvényeken, tanfolyamokon, pályázatokon
-    igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit
3.    Pártoló tag jogai:
-    tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein
-    javaslatokat, indítványokat tehet
-    a természetes személy pártoló tag rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain
-    a jogi személy pártoló tagot a vele kötött szerződésben meghatározott jogok illetik meg
4.    Tiszteletbeli elnök jogai:
-    részt vehet a közgyűlés munkájában
-    szavazati joga van
-    bármely tisztségre választható
-    javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalhat
-    részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain
-    igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit   
                               
11. §    A tag kötelezettségei:
1.    Rendes tagságból eredő kötelezettségek:
-    aktív közreműködés a célok és feladatok megvalósításában, a vezető testületek határozatainak végrehajtásában
-    az alapszabály előírásainak betartása
-    a tagdíját rendszeresen fizesse
2.    Tiszteletbeli tag kötelezettségei:
-    segítse az Egyesületet céljai megvalósításában
-    az alapszabály előírásainak betartása
3.    Pártoló tag kötelezettségei:
-    segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását
-    a természetes személy pártoló tag rendszeresen fizesse a tagdíját
-    a jogi személy pártoló tag teljesítse a vele kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit
4.    Tiszteletbeli elnök kötelezettségei:
-    segítse az Egyesületet céljai megvalósításában
-    az alapszabály előírásainak betartása
12. §    A tagság megszűnése:
1.    A rendes tagság és a természetes személy pártoló tagsága megszűnik:
-    a tag halálával
-    kilépéssel
-    törléssel
-    kizárással                                                            
2.    Kilépéssel:
-    írásbeli bejelentéssel bármikor
3.    Törléssel:
-    aki a 8.§. (2), (3), (4). bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel meg
-    aki az előírt évi tagsági díjat tárgyévet követő év március 31-ig nem fizeti és azt     írásbeli felszólításra sem rendezi
4.    Kizárással:
-    az Elnökség kizárhatja azt a rendes vagy pártoló tagot, aki kötelezettségeinek nem tesz eleget
-    aki a szülői felügyeletet nem gyakorolja, a közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll
-    aki a tagságra érdemtelenné válik
5.    Az Elnökség megvonhatja attól a tiszteletbeli tagtól a címet, aki arra érdemtelenné válik.
6.    A törlés illetve kizárás ellen a határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül fellebbezni az Elnökséghez lehet. A fellebbezés halasztó hatályú.
7.    A tiszteletbeli tag és tiszteletbeli elnök cím megvonása esetén a közgyűléshez lehet fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
8.    A jogi személy pártoló tag tagsága a vele kötött szerződés megszűnésével vagy felbontásával szűnik meg.

IV. fejezet
Az. Egyesület szervezete működésének alapvető elvei és szabályai

13. §    
1.    Az Egyesület szervezeti felépítése:
-    közgyűlés
-    elnökség
-    elnök
-    elnök helyettes
-    titkár
-    három tagú felügyelő bizottság
2.    Az Egyesület közgyűlése a tagok összességéből áll.
3.    Az Egyesület elnöksége 6 tagú, melyet az Egyesület közgyűlése 2 évre titkos szavazással, az Egyesület rendes tagjai közül választ.
4.    Az Egyesület elnökét a közgyűlés választja a rendes tagok közül, megbízatása 2 évre szól. A elnök vezeti az elnökséget. Az Egyesületet az elnök képviseli.
5.    A választott testületek működésére vonatkozó közös szabályok:
-    a választott testületek akkor határozatképesek, ha ülésein a tagok több mint a fele jelen van
-    ha a közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az újat 30 perc múlva össze kell hívni. Az így összehívott közgyűlés az eredetileg kitűzött napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetén követendő eljárásra a tagok figyelmét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban fel kell hívni. A határozatok meghozása egyszerű szótöbbséggel történik.
6.    A szavazás mindig nyílt.
14. §    Közgyűlés:
1.    Az Egyesület legfőbb szerve.
2.    Hatáskörébe tartozik:
-    az Alapszabály módosítása, kiegészítése
-    az elnökség és az elnök megválasztása
-    az Egyesület évi költségvetésének és az éves tagdíjaknak a megállapítása, a zárszámadás jóváhagyása
-    az elnökség beszámoltatása
-    más egyesületekkel való együttműködés elhatározása
-    döntés „tiszteletbeli tag” cím adományozásáról
-    más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása
-    az egyesület feloszlásának kimondása
-    döntés az Egyesület vagyonáról
-    döntés minden olyan ügyben, melyet a jogszabályok ide utalnak
3.    Közgyűlés összehívása:
-    A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Évente kell összehívni, összehívásáról legalább 1 hónappal korábban az elnökség gondoskodik a napirend egyidejű közlésével. A napirendet az elnökség az elnökkel közösen állítja össze. A közgyűlés összehívásáról szóló értesítést és a napirendet a tagokhoz írásban kell eljuttatni úgy, hogy a közgyűlés megtartása előtt legalább nyolc nappal értesüljön erről a tag. Ezen kívül az elnökség a közgyűlést a napirend közlésével együtt szükség esetén bármikor összehívhatja az összehívás rendes szabályainak alkalmazásával.
-    A felügyelő bizottság vagy a tagok egyharmadának kérésére, vagy a bíróság határozata alapján pedig köteles összehívni. A közgyűlésen a természetes személy rendes tagot saját jogán egy szavazat illeti meg.
-    A közhasznú szervezet éves beszámolóját az elnök terjeszti elő a közgyűlésen és azt a jelenlévők 2/3-nak szótöbbségével fogadhatják el. A szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
-    A közgyűlés határozatait írásba kell foglalni és azt a levezető  elnök és a jegyzőkönyvvezető saját kezű aláírásával hitelesíti.
4.    A közgyűlés levezetése a levezető elnök feladata. A levezető elnök személyére az Egyesület elnöke tesz a közgyűlésnek javaslatot. Megválasztása nyílt szavazással történik.
5.    A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a közgyűlésen megválasztott jegyzőkönyv-vezető, a két hitelesítő és a levezető elnök hitelesíti. E jegyzőkönyv tartalmazza a lényeges nyilatkozatokat, valamint a hozott határozatokat, az ülés kezdő és befejező időpontját, a gyűlés helyét, a jelenlévők számát, a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, melyet hitelesíteni kell a jegyzőkönyv alakiságai szerint.
6.    A határozatokat az egyesület hivatalos helyiségében kell őrizni. Az egyesület biztosítja a határozatokba és egyéb iratokba történő betekintést. Ezen igények teljesítéséért az elnökhelyettes felel, aki ezen iratokat őrzi és nyilvántartja.
      Az egyesület határozatai és egyéb iratai kérésre megtekinthetők, a nem tag érdeklődők részére is biztosított. Kivételt képeznek a személyi ügyekben hozott döntések. Az elnökhelyettes az egyesület hivatali helyiségében az egyesület tagjai számára lehetővé teszi az egyesületi határozatok és egyéb iratok megtekintését, a fogadóórák ideje alatt.
      A határozatok és az egyéb iratok helyéről és a megtekintés idejéről a „Szarvas és Vidéke" helyi lapban elhelyezett hirdetés útján értesíti  az egyesület a nem tag igénylőket.
A közgyűlés döntéseit nyilvánosan hirdeti ki. A jelen nem lévő taggal e döntéseket írásban közli az elnökség. Az egyesülettel tagsági viszonyban nem lévő, de a szolgáltatásait igénybe vevők részére a hivatali helyiségben való kifüggesztés útján, illetve a „Szarvas és Vidéke" helyi lapban teszi hozzáférhetővé a határozatokat az elnökség.
Az egyesület közhasznú beszámolója nyilvánosságának folyamatos biztosítása érdekében minden évben megjelenteti az egyesület az éves beszámolójának teljes szövegét egy helyi sajtótermékben.
A beszámoló külön fejezetben ismerteti meg a kívülállókkal az egyesület szolgáltatásai igénybevételének módját, megfelelve az alapszabály előírásának. Az egyesület működését közhasznú tevékenysége érdekében fejti ki.
Az egyesület elnökhelyettese a tagok számára ismertetőt juttat el, melyből tájékozódhatnak a szolgáltatások, rendezvények helyéről, idejéről, az ismeretterjesztő előadások meghallgatásának lehetőségéről
Az egyesület az elnökhelyettes közreműködésével, a nem egyesületi tagok számára kihirdetés útján, a helyi lapokban és a kábeltelevízióban biztosítja a szolgáltatások igénybevételének a lehetőségét, az ismeretterjesztő előadások időpontját, az elkészült kiadványok hozzáférési lehetőségét és annak helyét.
15. §    Elnökség
1.    Az elnökség 6 tagú,  az  Egyesület  vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve.
2.    Az elnökség tagjai:
a)    az elnök
b)    az elnökhelyettes
c)    a titkár
d)    3 tag
Ők az Egyesület vezető tisztségviselői.
3.    Az Egyesület elnökét, elnökhelyettesét és titkárát e tisztségre kell megválasztani.
4.    Hatáskörébe tartozik a tagfelvételek és a tagság kizárással való megszüntetése. Szervezi, lebonyolítja az akciókat. Az Egyesületi pályázatok elbírálását végzi. Dönt etikai kérdésekben, az Egyesület tagjainak érdekeit képviseli.
5.    Az elnökség hatáskörébe tartozik a más egyesületekkel, szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés elhatározása, az elnök felhatalmazása az ezzel kapcsolatos megállapodások aláírására.
6.    Szükség esetén a hatékony kommunikáció érdekében az elnökség hatáskörébe tartozik szóvivő begbízása.
7.    Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
8.    Üléseit szükség szerint, de legalább évi két alkalommal tartja.
9.    Az elnökségi ülést bármely elnökségi tag összehívhatja a napirendi pontok megjelölése mellett. Az elnökség üléseinek összehívásáról az elnökségi tagokat és a felügyelő bizottság elnökét az ülés előtt legkevesebb két nappal korábban értesíteni kell írásban vagy telefonon.
10.    Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülésen résztvevő két elnökségi tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés pontos kezdő és záró időpontját, az ülés helyét, a résztvevők számát, a döntést támogatók, ellenzők és a tartózkodók számát, valamint a meghozott elnökségi határozatokat. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet.
11.    Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
12.    A határozatokat az egyesület hivatalos helységében
16.§.   Elnök, elnökhelyettes, titkár
1.    Elnök
-    folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit, s arról beszámol az elnökségnek
-    minden területen képviseli az Egyesületet
-    utalványozási joggal rendelkezik
-    vezeti a közgyűlés és az Elnökség üléseit
2.    Elnökhelyettes:
-    az elnök akadályoztatása esetén teljes joggal helyettesíti
-    az elnökség illetve a közgyűlés más feladatok ellátásával is megbízhatja
-    utalványozási joggal rendelkezik
3.    Titkár:
-    irányítja az Egyesület gazdasági, pénzügyi, ügyviteli szervezetét
-    az elnökkel együttesen utalványozási joggal rendelkezik
4.    Az elnökség megválasztása 2 év időtartamra történik.
5.    A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége:
-    A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek tenni e tisztségük elfogadásakor, az alábbi összeférhetetlenségi szabályok szerint:
-    A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója / 1959. évi IV. tv.685.§. b./ pont/ élettárs, / a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján
I.    kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve társadalmi szervezet által a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
II.    2./ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
III.    3./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
6.    A közgyűlés 3 tagú felügyelő bizottságot és hozzá 3 póttagot választ. A közgyűlés 2 évre titkos szavazással, rendes és pártoló tagjai közül az elnökség választásakor választja meg. A felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek az elnökség tagjai, illetve azok közeli hozzátartozói a Polgári Törvénykönyv 685. §./b/ pontjában meghatározott körben. Amennyiben a felügyelő bizottság valamelyik tagjának e jogviszonya megszűnik, akkor helyébe az utolsó tisztújító közgyűlésen megszavazott sorrendben következő póttag lép rendes felügyelő bizottsági tagnak. E rendes tagsági viszony kezdete a jogelőd tag jogviszonya megszűnésének napja.
-    A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén a három rendes tag jelen van.
-    A felügyelő bizottság az első ülésén saját tagjai sorából megválasztja az elnökét és elnökhelyettesét.
-    E bizottság közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve. Tagjai és a Polgári Törvénykönyv /Ptk./ 685.§./b/ pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik  
-    megbízatásuk időtartama alatt az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, és nem állhatnak az Egyesülettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
-    E bizottság tagjai és a /4/ bekezdés szerinti közeli hozzátartozóik nem kaphatnak az egyesülettől semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint az egyesületi Alapszabály céljaiban meghatározott olyan juttatások, amelyek minden tagjának nyújtható.
-    A felügyelő bizottság feladatai:
a.    Figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabályok, valamint az Alapszabály szerinti működését
b.    Ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület költségvetésben jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását.
c.    Megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és a véleményét közli a közgyűléssel."
-    A felügyelő bizottság elnöke az elnökségi ülések állandó meghívottja.
 
V. fejezet
Az Egyesület gazdálkodása

17. §    Az Egyesület gazdálkodása
1.    Az Egyesület pénzügyi forrásai:
-    tagdíjak
-    pártoló tagok juttatásai
-    helyi és állami szervek támogatásai
-    az Egyesület rendezvényeiből, kiadványaiból és gazdálkodási, vállalkozási tevékenységéből származó bevételek
-    adományok, felajánlások
2.    Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, erről zárszámadást köteles készíteni.
3.    Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal nem felelnek az Egyesület tartozásaiért.
 
VI. fejezet
Vegyes rendelkezések

18. §    Az Egyesület működése felett a Szarvasi Városi Ügyészség törvényességi felügyeletet   gyakorol.

19. §    Az Egyesület megszűnik:
1.    feloszlással
2.    más egyesülettel való egyesüléssel
3.    feloszlatással
4.    megszűnésének megállapításával
5.    ha taglétszáma tartósan 10 fő alá csökken
6.    ha egy évnél hosszabb időn keresztül nem fejti ki működését
20. §    Megszűnés esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik, Felszámolóként az Egyesület volt Elnöksége jár el.

21. §    Ha az Egyesület vagyonáról a közgyűlés nem rendelkezik, vagyona a hitelezők kielégítése után az államra száll.
22. §    A jelen Alapszabályban nem határozott kérdésekre tekintetében az 1959. évi IV. tv/Polgári Törvénykönyv/, az Egyesülési és a gyülekezési jogról szóló 1989. évi XX. tv, valamint e jogterülethez kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.
 
Záradék:
A jelen Alapszabály az 1991. augusztus 14-i alakuló közgyűlésen elfogadott és az azóta történt módosításokat  egységes szerkezetbe rendezve tartalmazza. Az Egyesület közgyűlése 2008. augusztus 22.-én tartott közgyűlése elfogadta, rendelkezései e naptól lépnek hatályba.

Szarvas. 2008. augusztus 22.
Módosítás dátuma: 2008. szeptember 29. hétfő, 16:47
 

Aki tud segítsen!

Keresünk:
Szekrénysort, mosógépet, fotelt, dohányzó asztalt adományba.
Keresünk működő képes televíziót, járókát, korcsolyát minden méretben.

Ha tudtok, segítsetek!
Felajánlásaitokat előre is köszönjük.

 
 
1% Adjon egy részt a civileknek!
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
18373600-1-04
A szervezet további adatai a nonprofit.hu-n
Kíváncsi más szervezetekre is?
Keressen a Nonprofit Önarckép adatbázisban 11 000 további civil szervezet között!